Segueix-nos:

Assessorament en Gestió Integrada de plagues en l'àmbit no agrari

Ets responsable d'un ajuntament, d'un càmping, d'un camp de golf i creus que no estàs complint degudament les normatives vigents sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris? A SAIGA et podem ajudar! Disposem d'un equip d'assessors experts en aquestes temàtiques que t'orientaran i facilitaran complir-les de manera senzilla i factible.

D'acord amb la Directiva 2009/128/EC i els Real Decrets 1311/2012 i 285/2022, és obligatori que tots els tractaments fitosanitaris que es realitzin en àmbits no agraris d'ús públic (parcs i jardins d'ajuntaments, càmpings, recintes esportius, camps de golf) comptin amb la supervisió d'un assessor en Gestió Integrada de Plagues degudament acreditat. Així mateix, les entitats gestores d'aquests espais han de disposar d'un Document d'Assessorament (redactat i signat per una persona assessora) i registrar tots els tractaments fitosanitaris que es realitzin en els seus espais verds, per garantir així la màxima seguretat pels usuaris d'aquests espais i del medi ambient.

CONTINGUT MÍNIM DEL DOCUMENT D’ASSESSORAMENT PER A ÀMBITS NO AGRARIS

Descripció de les àrees verdes assessorades (totes les que té el gestor de l’espai)

 • Superfícies i recintes, quilòmetres de carrer, places, etc. (per anar bé cal que estigui tot numerat)
 • Espècies vegetals presents en total i en cadascuna d’aquestes àrees
 • Plagues i malalties més freqüents que poden patir les espècies vegetals presents que podrien justificar tractaments fitosanitaris
 • Valoració dels riscos inherents als tractaments amb productes fitosanitaris:

Prevenció dels riscos que poden suposar els tractaments:

 • i. La deriva
 • ii. La persistència
 • iii. La lixiviació
 • iv. L’escorrentia o drenatge
 • v. Els seus possibles efectes sobre les espècies no objecte del tractament (ecotoxicitat)
 • vi. Evitar tractaments aeris i tractaments amb formulats en pols mitjançant espolvoreig amb assistència pneumàtica.
 • Descripció dels condicions de prevenció específiques per als àmbits no agraris:
 • i. Mesures per evitar l’accés a les zones tractades
 • ii. Definició dels millors horaris per a la realització dels tractaments en zones que no es poden ballar o senyalitzar
 • iii. Definició del sistema de comunicació amb els responsables dels espais utilitzats per a grups vulnerables (escoles, geriàtrics, etc.)
 • iv. Condicions específiques si es tracten zones utilitzades només per professionals, com són les xarxes de serveis (avaluació d’impacte ambiental) i zones industrials (productes amb autorització específica).

Prescripció dels tractaments que s’hauran de realitzar: es poden llistar els productes fitosanitaris autoritzats per cada espècie/plaga (cal anar-ho actualitzant) i les seves alternatives, amb les consideracions de les dosis d’aplicació i les tècniques i equips que s’han d’utilitzar.

Consideracions que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar els plans de treball: com tractar en cada cas, com registrar la informació, com es poden senyalitzar o ballar les àrees tractades, etc. Aquestes consideracions van dirigides a les empreses de tractaments, que són les que efectivament hauran d’expedir els plans de treball (veure següent apartat).

Descripció de com es dona prioritat a la utilització de productes fitosanitaris de baix risc i a les mesures de control biològic en els espais utilitzats per al públic en general: cal descriure, de manera general, quins llindars de tractaments s’utilitzen per tal que quedi ben justificat el tractament.

CONTINGUT DEL PLA DE TREBALL PER A USOS NO AGRARIS

 • Identificació de la persona interessada contractant i de la persona contractada, així com les dades de l’assessor i del document d’assessorament.
 • Dades de l’àrea o recinte a on es realitzarà el tractament i la data prevista per a realitzar-lo.
 • Dates en que efectivament es realitza el tractament.
 • Les espècies vegetals objecte del tractament
 • El producte o productes a plicar
 • La dosis, la tècnica d’aplicació i altres condicions d’ús
 • Totes les precaucions a tenir en compte
 • Els períodes d’espera per accedir als espais o recintes tractats
 • Tipus de senyalització de la zona tractada, si s’escau.
Assessorament en gestió integrada de plagues